Natura 2000-handleplanerne

Der er udarbejdet handleplaner for følgende Natura 2000-områder:

Blandt de mange forskellige elementer i planerne kan nævnes, at strandengene ved Randers Fjord forslås plejet ved græsning og rydning. På Anholt skal klitheder og grå-grønne klitter sikres gennem rydning af områder med invasive arter, mens der i Løvenholm Skov vil være fokus på at genoprette højmoser ved vandstandshævning og ved rydning af opvækst.

 

Natura 2000-lovgivningen giver mulighed for, at Norddjurs Kommune kan prioritere indsatsen og vælge virkemidler.

 

Kommunen har valgt at prioritere arealer, hvor de nedennævnte kriterier er opfyldt:

Herudover ønsker kommunen at medvirke til, at der samlet set sikres så stor biologisk mangfoldighed som muligt i Natura 2000-områderne.

 

 

 

 Torvet 3, 8500 Grenaa