Planportal
MENU

Du er her: Home / Planportal / A-Å index

A-Å index

A   0   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Å   Ø   1   2   3   4   5   6   7   8


A

A-Å index
Afgrænsning af planen
Akvakultur
Albertinelund Vandværk
Albøge Vandværk
Allelev Vandværk
Almene vandværker
Anholt Vandværk
Anlægskapacitet og forsyningsevne
Anlægskvalitet
Auning Vandværk

Til toppen af siden


0

0. A Læsevejledning
0. Læsevejledning

Til toppen af siden


B

Baggrund
Baggrund
Baggrund
Baggrund
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag 4
Bønnerup Strands Vandværk
Bønnerup Vandværk

Til toppen af siden


C

Constantia Vandværk

Til toppen af siden


D

Distributionsvandværker
Dolmer Vandværk
Drikkevandsområder
Drikkevandssikkerhed

Til toppen af siden


E

Endelig politisk behandling november-december 2012 af udkast til vandhandleplan 2012-2015
Enkeltindvindere
Enkeltindvindingsanlæg
EU-direktiv

Til toppen af siden


F

Fannerup Vandværk
Fausing Vandværk
Fjellerup Bys Vandværk
Fjellerup Strands Vandværk
Forskelle og ligheder med kortlægningen i Klimatilpasningsplanen og supplerende kortlægning
Forsynings- og indvindingsstruktur
Forsynings- og indvindingsstruktur
Forsyningsområder
Forsyningssikkerhed
Forsyningssikkerhed
Fortegnelse over ansvarlige myndigheder
Forventede metoder og forvaltningstiltag
Forventede metoder og forvaltningstiltag
Forventede metoder og forvaltningstiltag
Forventet effekt
Forventet effekt
Forventet effekt

Til toppen af siden


G

Genvej
Geologiske forhold
Ginnerup Vandværk
Gjerrild Nordstrands Vandværk
Gjerrild Vandværk
Gjesing Vandværk
Glatved Strandvej Vandværk
Glatved Vandværk
Glesborg Vandværk
Grundvand
Grundvandets kvalitet
Grundvandets naturlige beskyttelse
Grundvandsbeskyttelsen
Grundvandsmagasiner
Grundvandsressourcen

Til toppen af siden


H

Havdal Vandværk
Hegedal Vandværk
Hemmed Vandværk
Hevring Vandværk
Holbæk Vandværk
Homå Vandværk

Til toppen af siden


I

Ikke almene vandværker
Indledning
Indsatser
Indsatsområde 0, generelle indsatser
Indsatsområde 1, Allingåbro
Indsatsområde 2, inddigede områder langs Randers Fjord
Indsatsområder
Indvindingskapacitet
Institutioner m.m.
Introduktion

Til toppen af siden


K

Kastbjerg Vandværk
Kategorisering af vandværker
Klimatilpasningsplan
Kommuneplanen
Kontakt
Kort
Kort
Kort
Kristiansminde II Vest Vandværk (Kristiansminde Vestre Vandværk)

Til toppen af siden


L

Ledningsnet
Lokalisering af nye kildepladser
Lovgrundlag
Lystrup Strands Vandværk

Til toppen af siden


M

Mål for planperioden
Mål for planperioden
Mål for planperioden
Målsætninger
Maria Hjerte Engen Vandværk
Marine områder
Markvandingsanlæg m.m.
Miljøfarlige forurenende stoffer
Mindretalsudtalelse

Til toppen af siden


N

Natura 2000-handleplaner 2009-2015
Nitratfølsomme indvindingsområder
Nuværende vandforbrug
Nørager Vandværk

Til toppen af siden


O

Offentlig høring og godkendelse
Offentliggørelse
Offentlighedsfase og aktiviteter
Opbygning af vandforsyningsplanen
Overfladevand - vandløb, søer og marine områder
Oversigt over høringssvar

Til toppen af siden


P

Plandatablade
Plandatablade
Planportal
Potentialeforhold og grundvandsdannelse
Prioritering af den forventede forvaltningsindsats
Prioritering af den forventede forvaltningsindsats
Prioritering af den forventede forvaltningsindsats
Prioritering af spildevandsindsatsen
Prioritering af vandløbsindsatsen
Prioritering og opfølgning
Proces i politisk behandling og offentlighedens inddragelse
Prognose for vandforbruget

Til toppen af siden


R

Ramten Vandværk
Råstofplanen
Referater
Referencer
Relation til Natura 2000-handleplanerne
Rimsø-Emmelev Vandværk
Ring Vandværk
Risikokortlægning
Risikokortlægning
Risikoområder
Risikostyringsplan for oversvømmelse Randers Fjord - 2015-2021

Til toppen af siden


S

Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan
Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan
Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan
Sammenhæng med klimatilpasningsplanen
Selkær Mølle Vandværk
Sitemap
Skovgårde Vandværk
Spildevand
Spildevand
Spildevandsplanen
Statusnotat for almene vandværker
Stenvad Vandværk
Stokkebro Vandværk
Store Sjørup Strands Vandværk
Søby Vandværk
Søer
Søg

Til toppen af siden


T

Tårup Vandværk
Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk
Tidsfølgeplan
Trustrup-Lyngby Vandværk
Tøjstrupvejens Vandværk
Tørslev Vandværk

Til toppen af siden


U

Udby Vandværk
Udbyhøj Vandværk
Udvalg af relevante temaer
Uforsynede ejendomme

Til toppen af siden


V

Vandforbrug
Vandforsyningsplan
vandforsyningsplan
Vandkvalitet
Vandløb
Vandløb, søer, grundvand og marine områder
Veggerslev Vandværk
Vejlby Vandværk (Grenaa & Anholt Vandforsyning)
Vester Alling Vandværk
Virkemidler
Vivild Vandværk
Voer Vandværk
Vurdering af oversvømmelsesfare og risiko

Til toppen af siden


Å

Ålsrode Vandværk

Til toppen af siden


Ø

Ørbæk Vandværk
Ørsted Vandværk
Ørum Vandværk
Øster Alling Vandværk
Øvrige anlæg
Øvrige forhold
Øvrige indsatser i kommunen

Til toppen af siden


1

1. A Generelt om klimaforandringer
1. B Baggrund for Norddjurs Kommunes klimatilpasningsplan
1. Baggrund
1. C Proces og samarbejder omkring klimatilpasningsplanen
1. Forside
1. Forside
1. Introduktion
1.1 Forord
1.2 Læsevejledning
14 - Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Til toppen af siden


2

2. A Risikokortlægning
2. B Supplerende kortlægning i udvalgte områder
2. C Grundvandskort
2. Forord
2. Lovgrundlag
2. Plan
2. Risiko for oversvømmelse
2.1 Spildevandsplanens vedtagelse
2.2 Forsyningens afløbssystem
2.2.1 Tilslutning til kloakforsyning
2.2.2 Delvis udtræden
2.3 Spildevand i det åbne land
2.3.1 Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen
2.4 Ekspropriation
2.5 Plangrundlag
2.5.1 Planlægning
2.5.2 Kommuneplan
2.5.3 Lokalplaner
2.5.4 Vandplan 2010-2015 og Vandområdeplan 2015-2021
2.5.5 Naturkvalitetsplan 2012
2.5.6 Vandforsyningsplan 2011-2017
2.6 Miljøvurdering
2.6.1 Befolkning og sundhed
2.6.2 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder)
2.6.3 Vand
2.6.4 Klima
2.6.5 Miljøvurdering af Spildevandsplan 2008-2012

Til toppen af siden


3

3. A Udpegning af risikoområder
3. B Generel beskrivelse af typer af (potentielle) risikoområder
3. Baggrund
3. C Beskrivelse af udpegede risikoområder
3. Målformulering
3. Målsætninger for spildevandsplanen
3. Status og forudsætninger
3.1 Spildevandsplanens fokus
3.1.1 Forsyningssikkerhed
3.1.2 Natur- og miljøhensyn
3.1.3 Klimatilpasning
3.2 AquaDjurs as - Forsyningens politik og mål
3.2.1 Opgavefordeling
3.3 Serviceniveau
3.3.1 Eksisterende ledningsnet
3.3.2 Nye kloakanlæg
3.3.3 Dimensionering af kloakanlæg

Til toppen af siden


4

4. A Beskrivelse af indsatser i udpegede risikoområder
4. B Beskrivelse af øvrige indsatser
4. Bilag
4. Indsatser / handlinger
4. Statens indsatsprogram
4. Status
4.1 Kloakerede områder
4.1.1 Kommunens kloakeringsstruktur
4.1.2 Alder på ledninger
4.1.3 Regnbetingede udløb til vandmiljøet
4.2 Spildevandsrensning
4.2.1 Kommunale renseanlæg
4.2.2 Større private renseanlæg
4.3 Spildevand i det åbne land, samlede bebyggelser m.v.
4.3.1 Landsbyer og samlede bebyggelser
4.3.2 Sommerhusområder
4.3.3 Kolonihaver
4.3.4 Spredt bebyggelse
4.4 Badevand
4.5 Recipienter (vandløb, søer og hav)
4.5.1 Recipientforhold
4.5.2 Vurdering af miljøtilstanden
46 - Anholt og havet nord for
47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Til toppen af siden


5

5. Miljøvurdering
5. Plan
5. Prioritering af indsats
5.1 Kloakerede områder
5.1.1 Fornyelsesprojekter
5.1.2 Indsats mod fejltilslutninger
5.1.3 Lokal afledning af regnvand - LAR
5.2 Spildevandsrensning
5.3 Spildevand i det åbne land, samlede bebyggelser m.v.
5.3.1 Landsbyer og samlede bebyggelser
5.3.2 Sommerhusområder
5.3.3 Kolonihaver
5.3.4 Spredt bebyggelse
5.4 Badevand
5.5 Recipienter
5.6 Klimatilpasning
5.6.1 Risikoområder
5.7 Tids- og investeringsplan 2014-2022

Til toppen af siden


6

6. Bilag
6. Kommunens indsatser
6. Kort
6.1 Ordforklaring

Til toppen af siden


7

7. Forholdet til relevant planlægning
7. Kort

Til toppen af siden


8

8. Bilag

Til toppen af siden