Sitemap

 Vandforsyningsplan

       1. Forside

             Lovgrundlag

             Opbygning af vandforsyningsplanen

             Offentlig høring og godkendelse

       2. Plan

             Forsynings- og indvindingsstruktur

             Forsyningsområder

             Forsyningssikkerhed

             Drikkevandssikkerhed

             Lokalisering af nye kildepladser

             Kategorisering af vandværker

             Tidsfølgeplan

             Plandatablade

       3. Status og forudsætninger

             Almene vandværker

             Distributionsvandværker

             Enkeltindvindere

             Vandforbrug

             Grundvandsressourcen

             Grundvandsbeskyttelsen

             Referencer

       4. Bilag

       Kort

 Natura 2000-handleplaner 2009-2015

       Indledning

       Offentliggørelse

       Oversigt over høringssvar

       14 - Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

             Baggrund

             Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan

             Mål for planperioden

             Forventede metoder og forvaltningstiltag

             Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

             Forventet effekt

             Bilag

       46 - Anholt og havet nord for

             Baggrund

             Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan

             Mål for planperioden

             Forventede metoder og forvaltningstiltag

             Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

             Forventet effekt

             Bilag

       47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

             Baggrund

             Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan

             Mål for planperioden Markerer siden, du kom fra.

             Forventede metoder og forvaltningstiltag

             Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

             Forventet effekt

             Bilag

 Planportal

 Spildevandsplan 2014-2022

       1. Introduktion

             1.1 Forord

             1.2 Læsevejledning

       2. Lovgrundlag

             2.1 Spildevandsplanens vedtagelse

             2.2 Forsyningens afløbssystem

             2.3 Spildevand i det åbne land

             2.4 Ekspropriation

             2.5 Plangrundlag

             2.6 Miljøvurdering

       3. Målsætninger for spildevandsplanen

             3.1 Spildevandsplanens fokus

             3.2 AquaDjurs as - Forsyningens politik og mål

             3.3 Serviceniveau

       4. Status

             4.1 Kloakerede områder

             4.2 Spildevandsrensning

             4.3 Spildevand i det åbne land, samlede bebyggelser m.v.

             4.4 Badevand

             4.5 Recipienter (vandløb, søer og hav)

       5. Plan

             5.1 Kloakerede områder

             5.2 Spildevandsrensning

             5.3 Spildevand i det åbne land, samlede bebyggelser m.v.

             5.4 Badevand

             5.5 Recipienter

             5.6 Klimatilpasning

             5.7 Tids- og investeringsplan 2014-2022

       6. Bilag

             6.1 Ordforklaring

       7. Kort

    

 Klimatilpasningsplan

       Introduktion

             0. A Læsevejledning

       Baggrund

             1. A Generelt om klimaforandringer

             1. B Baggrund for Norddjurs Kommunes klimatilpasningsplan

             1. C Proces og samarbejder omkring klimatilpasningsplanen

       Risikokortlægning

             2. A Risikokortlægning

             2. B Supplerende kortlægning i udvalgte områder

             2. C Grundvandskort

       Risikoområder

             3. A Udpegning af risikoområder

             3. B Generel beskrivelse af typer af (potentielle) risikoområder

             3. C Beskrivelse af udpegede risikoområder

       Indsatser

             4. A Beskrivelse af indsatser i udpegede risikoområder

             4. B Beskrivelse af øvrige indsatser

       Kort

       Mindretalsudtalelse

 Risikostyringsplan for oversvømmelse Randers Fjord - 2015-2021

       0. Læsevejledning

       1. Baggrund

             Afgrænsning af planen

             EU-direktiv

             Proces i politisk behandling og offentlighedens inddragelse

             Sammenhæng med klimatilpasningsplanen

       2. Risiko for oversvømmelse

             Risikokortlægning

             Forskelle og ligheder med kortlægningen i Klimatilpasningsplanen og supplerende kortlægning

             Udvalg af relevante temaer

             Vurdering af oversvømmelsesfare og risiko

       3. Målformulering

       4. Indsatser / handlinger

             Indsatsområde 0, generelle indsatser

             Indsatsområde 1, Allingåbro

             Indsatsområde 2, inddigede områder langs Randers Fjord

             Prioritering og opfølgning

             Fortegnelse over ansvarlige myndigheder

       5. Miljøvurdering

       6. Kort