Sitemap

 Vandforsyningsplan

       1. Forside

             Lovgrundlag

             Opbygning af vandforsyningsplanen

             Offentlig høring og godkendelse

       2. Plan

             Forsynings- og indvindingsstruktur

             Forsyningsområder

             Forsyningssikkerhed

             Drikkevandssikkerhed

             Lokalisering af nye kildepladser

             Kategorisering af vandværker

             Tidsfølgeplan

             Plandatablade

       3. Status og forudsætninger

             Almene vandværker

             Distributionsvandværker

             Enkeltindvindere

             Vandforbrug

             Grundvandsressourcen

             Grundvandsbeskyttelsen

             Referencer

       4. Bilag

       Kort

 Natura 2000-handleplaner 2009-2015

       Indledning

       Offentliggørelse

       Oversigt over høringssvar

       14 - Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

             Baggrund

             Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan

             Mål for planperioden

             Forventede metoder og forvaltningstiltag

             Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

             Forventet effekt

             Bilag

       46 - Anholt og havet nord for

             Baggrund

             Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan

             Mål for planperioden

             Forventede metoder og forvaltningstiltag

             Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

             Forventet effekt

             Bilag

       47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

             Baggrund

             Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan

             Mål for planperioden

             Forventede metoder og forvaltningstiltag

             Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

             Forventet effekt

             Bilag

 Planportal

 Spildevandsplan 2014-2022

       1. Introduktion

             1.1 Forord

             1.2 Læsevejledning

       2. Lovgrundlag

             2.1 Spildevandsplanens vedtagelse

             2.2 Forsyningens afløbssystem

             2.3 Spildevand i det åbne land

             2.4 Ekspropriation

             2.5 Plangrundlag

             2.6 Miljøvurdering

       3. Målsætninger for spildevandsplanen

             3.1 Spildevandsplanens fokus

             3.2 AquaDjurs as - Forsyningens politik og mål

             3.3 Serviceniveau

       4. Status

             4.1 Kloakerede områder

             4.2 Spildevandsrensning

             4.3 Spildevand i det åbne land, samlede bebyggelser m.v.

             4.4 Badevand

             4.5 Recipienter (vandløb, søer og hav)

       5. Plan

             5.1 Kloakerede områder

             5.2 Spildevandsrensning

             5.3 Spildevand i det åbne land, samlede bebyggelser m.v.

             5.4 Badevand

             5.5 Recipienter

             5.6 Klimatilpasning

             5.7 Tids- og investeringsplan 2014-2022

       6. Bilag

             6.1 Ordforklaring

       7. Kort

    

 Klimatilpasningsplan

       Introduktion

             0. A Læsevejledning

       Baggrund

             1. A Generelt om klimaforandringer

             1. B Baggrund for Norddjurs Kommunes klimatilpasningsplan

             1. C Proces og samarbejder omkring klimatilpasningsplanen

       Risikokortlægning

             2. A Risikokortlægning

             2. B Supplerende kortlægning i udvalgte områder

             2. C Grundvandskort

       Risikoområder

             3. A Udpegning af risikoområder

             3. B Generel beskrivelse af typer af (potentielle) risikoområder

             3. C Beskrivelse af udpegede risikoområder

       Indsatser

             4. A Beskrivelse af indsatser i udpegede risikoområder

             4. B Beskrivelse af øvrige indsatser

       Kort

       Mindretalsudtalelse

 Risikostyringsplan for oversvømmelse Randers Fjord - 2015-2021

       0. Læsevejledning

       1. Baggrund

             Afgrænsning af planen

             EU-direktiv

             Proces i politisk behandling og offentlighedens inddragelse

             Sammenhæng med klimatilpasningsplanen

       2. Risiko for oversvømmelse

             Risikokortlægning

             Forskelle og ligheder med kortlægningen i Klimatilpasningsplanen og supplerende kortlægning

             Udvalg af relevante temaer

             Vurdering af oversvømmelsesfare og risiko

       3. Målformulering

       4. Indsatser / handlinger

             Indsatsområde 0, generelle indsatser

             Indsatsområde 1, Allingåbro

             Indsatsområde 2, inddigede områder langs Randers Fjord Markerer siden, du kom fra.

             Prioritering og opfølgning

             Fortegnelse over ansvarlige myndigheder

       5. Miljøvurdering

       6. Kort