1.1. Lovgrundlag

Vandforsyningsplanen er udarbejdet indenfor de rammer, der følger af gældende lovgivning. Derudover er vandforsyningsplanen udarbejdet indenfor rammerne af de statslige vandplaner samt kommunens egen planlægning, herunder kommuneplanen.

1.1.1. Vandforsyningsloven

Norddjurs Kommune skal udarbejde vandforsyningsplaner med følgende indhold:

1.1.2. Vandplaner

I medfør af miljømålsloven har de statslige miljøcentre udarbejdet vandplaner, som blev endeligt vedtaget ultimo 2011. Formålet er at fastlægge mål for de forskellige vandforekomster med det overordnede mål at opnå "god økologisk tilstand" i 2015. "God økologisk tilstand" omhandler både kvantitative og kemiske forhold.

 

I vandplanerne er blandt andet fastsat følgende målsætninger for grundvand:

 

Grundvandsstanden må kvantitativt ikke være påvirket af menneskeskabte ændringer så:

Miljømålene for grundvandsforekomsternes kemiske tilstand er sat således, at

Vandplanerne fastlægger blandt andet følgende prioritering af ressourcen:

 

1. Drikkevandsformål

2. Tilstanden i vandløb, søer, enge og moser

3. Markvandingsformål

1.1.2.1. Handleplaner

Norddjurs Kommune skal udarbejde handleplaner til opfyldelse af vandplanernes målsætning. Handleplanerne kan begrænse indvindingstilladelsernes størrelse samt få betydning for vandforsyningernes udpegning og udbygning af kildepladser. Vandforsyningsplanen skal være i overensstemmelse med kommunens handleplaner.

1.1.2.2. Indsatsplaner

I henhold til vandplanerne skal der udpeges områder med drikkevandsinteresser (OD) og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indenfor OSD og vandværkers indvindingsoplande skal der udpeges områder på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder). For at sikre beskyttelsen af grundvandet indenfor disse områder, skal der udarbejdes indsatsplaner, der beskriver, hvilke indsatser der er nødvendige for at sikre, at der kan indvindes rigeligt grundvand af en tilfredsstillende kvalitet.

1.1.3. Kommuneplan

I Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune er der fastsat en række mål for grundvandet:

Derudover er der fastsat rammer for udviklingen af Norddjurs Kommune.

 

Vandforsyningsplanen må ikke være i modstrid med de mål og rammer, der er fastsat i kommuneplanen.

1.1.4. Vandsektorloven

Vandsektorloven omhandler kommunale og private almene vandforsyninger, der leverer mere end 200.000 m3 årligt, hvilket i Norddjurs Kommune er Grenaa & Anholt Vandforsyning og AquaDjurs.

 

Loven har fokus på drikkevandssikkerhed, prisfastsættelse og gennemsigtighed, men da den overvejende regulerer regnskabsmæssige og selskabsretslige forhold, har den kun indirekte betydning for herværende vandforsyningsplan.