Albertinelund Vandværk

 

Albertinelund Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.48
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet vurderes at være påvirket af nitrat.
Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 61.52
Råvandet fra boringer er bestemt til vandtype B - C.
Grundvandet vurderes at være påvirket af nitrat.
Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der har i de senere år været mindre overskridelser af blandt andet jern og mangan.

 

Magasinsårbarhed

Boring 61.48
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 61.52
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret svært tilgængeligt i skovbryn. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed  og -evne

Forsyningssikkerheden er lav. Vandværet  har to boringer, men ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,5, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boringerne 61.48

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 61.52

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god
Maskinel tilstand - god
Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

10. december 2021

9.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan