Bønnerup Vandværk

 

Bønnerup Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.20
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 61.35

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.
Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Lejlighedsvise overskridelser af nitrit, hvilket skyldes, at filterdriften ikke fungerer optimalt. Øvrige drikkevandsparametre overholder kravværdierne.

 

Magasinsårbarhed

Boring 61.20
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 61.35

Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret bynært i den nordlige udkant af Bønnerup.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder, der kan forsyne vandværkets forbrugere i knap et døgn.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,9, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.20

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 61.35

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

35.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan