Gjerrild Nordstrands Vandværk

 

Gjerrild Nordstrands Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport  og status.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.22
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 61.44
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer vand af god kvalitet. Der skal dog være opmærksomhed på indholdet af nitrit.

 

Magasinsårbarhed

Boring 61.22

Magasinet er overlejret af 34 meter ler. Det vurderes, at grundvandsmagasinet ikke er sårbart.

 

Boring 61.44

Magasinet er overlejret af op til 15 meter ler. Det vurderes, at grundvandsmagasniet ikke er sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret på kildeplads i skovområde langt fra bebyggelse.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder men ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen kan ikke beregnes ud fra eksisterende oplysninger, men vurderes at være tilstrækkelig til det nuværende antal forbrugere.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.22

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 61.44

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

24.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.