Glatved Strandvej Vandværk

 

Glatved Strandvej Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 81.203
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nedvaskning af nitrat fra terrænoverfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Alle kravværdier overholdes.

 

Magasinsårbarhed       

Boring 81.203
Der findes ingen borerapport. Ud fra råvandsanalyserne og brøndens ringe dybde på mindre end 5 meter vurderes det, at magasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringens tætte placering ved Glatved Strandvej med megen lastbiltrafik medfører, at forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have uacceptabel lav forsyningssikkerhed. Vandværket har kun en boring, ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er høj.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 81.203

Maskinel tilstand - uacceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

1.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan