Glatved Vandværk

 

Glatved Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport. og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 81.265
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er påvirket af nedvaskning af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 81.62 (reserveboring)

Boringen må kun benyttes som reserveboring, da der er konstateret BAM i vandet. Da boringen er ubenyttet, er vandkvaliteten ikke nærmere vurderet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende.

 

Magasinsårbarhed          

Boring 81.265
På baggrund af et ca. 15 meter tykt gråt lerlag, det nogenlunde stabile sulfatindhold og ingen nitrat vurderes det, at magasinet er beskyttet og ikke sårbart.

 

Boring 81.62

Sårbarheden er ikke vurderet, da boringen ikke benyttes.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boring 81.265

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav, da boringen er placeret i landlige omgivelser og er velbeskyttet med hegn.

 

Boring 81.62 (reserveboring)

Risikoen for forurening af kildepladsen vurderes at være høj.

Boringen er placeret bynært, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have lav forsyningssikkerhed. Dette skyldes, at vandværket trods en rentvandsbeholder reelt kun har en boring og ingen nødforbindelse til andet vandværk

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,4, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 81.265

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 81.62

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Masksinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

12.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan