Hemmed Vandværk

 

Hemmed Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.9
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer generelt vand af en tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 61.9
Geologien er ukendt, men magasinet vurderes at være ubekyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret bynært. Da vandværket kun har en boring, er vandværket meget følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed     og -evne

Forsyningssikkerheden er høj. Vandværket har nødforbindelse til Glesborg Vandværk, der kan forsyne Hemmed 100%.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 3,2, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.9

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

6. april 2018

6.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan