Kastbjerg Vandværk

 

Kastbjerg Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

 

Status - jævnfør bilag " Tlstandsrapport og stauts".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.190
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i den seneste råvandsanalyse.

 

Boring 71.191

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer vand, der overholder kvalitetskravene.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.190
Boreprofilen er ukendt, men magasinet vurderes at være ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 71.191

Boreprofilen er ukendt, men magasinet vurderes at være ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret bynært.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed    og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Det har to boringer på hver sin kildeplads, der kan forsyne borgerne fra hvert sit vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 4,2, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.190

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.191

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk, Skindbjergvej 17 A

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk, Skindbjergvej 17 B

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

7.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan