Maria Hjerte Engen Vandværk

 

Maria Hjerte Engen Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.3
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Iltindholdet er generelt for lavt. Øvrige drikkevandsparametre overholder kravværdierne.

 

Magasinsårbarhed

Boring 61.3
Der er højst et beskyttende lerlag på 5,5 meter, og magasinet er derfor sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret nær nedgravet olietank. Da vandværker kun har en boring, er vandværket meget følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj på grund af olietanken.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj. Vandværket har nødforbindelse til Gjerrild Vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,4, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.3

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - uacceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

7. juli 2028

30.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan