Ørsted Vandværk

 

Ørsted Vandværk er et privat alment vandværket. Vandværket tilhører i planen kategorien "primært vandværk".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 59.189
Råvandet er svagt reduceret og af vandtype C. På grund af et stigende sulfatindhold og varieret iltindhold vurderes vandet at være påvirket af udvaskning og aktiviteter fra overfladen.

 

Boring 59.259

Råvandet er svagt reduceret og af vandtype C. På grund af et stigende sulfatindhold og varieret iltindhold vurderes vandet at være påvirket af udvaskning og aktiviteter fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandet er behandlingskrævende i form af kraftig iltning og dobbelt filtrering for fjernelse af jern og ammonium.

Vandbehandlingen er velfungerende, og det behandlede vand overholder normalt drikkevandskriterierne. Der findes dog ved enkelte lejligheder spor af nitrit i det behandlede vand.

 

Magasinsårbarhed               

Grundvandsmagasinet vurderes til at være dårligt beskyttet og dermed sårbart for udvaskning fra overfladen. Kalkmagasinet er overlejret smeltevandssand, hvori er indlejret lerlag af begrænsede mægtigheder

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Risikoen for forurening af kildepladsen vurderes til at være høj. Boringerne er placeret bynært og på samme kildeplads, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er vurderet til høj. Der er en nødgenerator, flere boringer og en rentvandsbeholder af passende dimension.

 

Forsyningsevnen er 1,5, hvilket er tilstrækkeligt høj.

 

Der findes en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 59.189

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 59.259

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. januar 2019

125.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan