Øster Alling Vandværk

 

Øster Alling Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 69.156
Boringen tjener som reserveboring. Råvandet er vanskeligt at karakterisere. Vandtypen kan ikke bestemmes, men må betegnes for nuværende som værende ikke påvirket af nitrat fra overfladen. Boringen har et forhøjet indhold af klorid. Boringen indvinder fra et højtliggende sandlag, men vandspejlet er artesisk.

 

Boring 69.295
Boringen indvinder fra et dybere kalkmagasin. Vandspejlet er ligeledes artesisk. Råvandet karakteriseres som værende ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er velfungerende, og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier.

 

Magasinsårbarhed            

Grundvandsmagasinet vurderes som sårbart. Kalkmagasinet er overlejret af smeltevandssand. Grundvandsmagasinet er frit og ubeskyttet i oplandet syd for vandværket, mens det er spændt i ådalen ved vandværket.

 

Vurdering af forurenings-risiko for kildepladser

De to boringer er placeret bynært og på samme kildeplads. Der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige punktkilder samt uhensigtsmæssig privat pesticidanvendelse.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden vurderes til at være høj. Der er ingen pumper nede i de 2 boringer. Der er 3 parallelle pumpelinier og 4 parallelle trykfiltre.

 

Forsyningsevnen er 2,9, hvilket er rigeligt højt.

Der er dog endnu ikke nødforbindelse til andre vandværker.

Der er ikke driftsovervågning med alarmer.

 

Der findes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boringerne 69.156

Bygningsmæssig tilstand - god (vandværk)

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 69.295

Bygningsmæssig tilstand - mindre god, gennemløb af trykvand

Maskinel tilstand - tæringer og mindre god vedligeholdelsesstand

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

15. marts 2018

58.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan