Selkær Mølle Vandværk

 

Selkær Mølle Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status" og tilsyn af 13. december 2011.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.291
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.
Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.355

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.

Grundvandet vurderes at være påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer som hovedregel vand af en tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.291
Der er ingen beskyttende lerlag, og magasinet er derfor ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 71.355

Der er ca. 15 meter ler. Magasinet vurderes umiddelbart at være sårbart, men nærmere analyser kan vise, at det ikke er tilfældet.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret i skov / åben land.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder, men ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1, hvilket er i underkanten til det nuværende behov.

 

Vandværket har en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.291

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - acceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 71.355

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - acceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

15.500 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.