Søby Vandværk

 

Søby Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.420
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.
Grundvandet er ikke påvirket af nedvaskning af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke fundet pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket har periodevis problemer med fluoridoverskridelser og for lavt iltindhold.

 

Magasinsårbarhed            

Boring 70.420
Vurderet ud fra jordlagsbeskrivelsen af vandværket er grundvandsmagasinet beskyttet og ikke sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret udenfor bymæssig bebyggelse, men tæt på offentlig vej. Et skarpt vejsving det pågældende sted øger risikoen for en udefrakommende forureningspåvirkning.

 

Forureningsrisikoen vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have uacceptabel lav forsyningssikkerhed. Vandværket har kun en boring, ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk. Vandværket har nødgenerator.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,8, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.409

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

18. august 2017

4.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan