Stokkebro Vandværk

 

Stokkebro Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 60.10
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer generelt vand af en tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 60.10
Magasinet vurderes at være ubeskyttet og sårbart, men vurderingsgrundlaget er mangelfuldt.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret bynært. Da vandværket kun har en boring, er vandværket meget følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed    og -evne

Vandværket vurderes at have høj forsyningssikkerhed. Det har nødforbindelse til Gjerrild Vandværk, der kan forsyne 100%.

 

Forsyningsevnen kan ikke beregnes på grund af mangelfulde data, men vurderes at være tilstrækkelig.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.10

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

8. januar 2028

30.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan