Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

 

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status" og tilsyn af 27. marts 2012.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.460
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der har været konstateret BAM i råvandet, men det blev ikke genfundet i den seneste analyse.

 

Boring 71.761

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der er generelt for lidt ilt i det vand, der bliver leveret fra vandværket.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.460
Der er mindre end 5 meter ler, og magasinet er derfor ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 71.761

Der er mindre end 5 meter ler, og magasinet er derfor ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret i landzone på hver sin kildeplads.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværet har to boringer, og rentvandsbeholder, der rummer et døgns forbrug af vand. Der er ingen nødforbindelse.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,5, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.460

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 70.463

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

9. januar 2020

78.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan