Veggerslev Vandværk

 

Veggerslev Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.347
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet vurderes at være påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer generelt vand af god kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.347

Der er 12 meter moræneler, og magasinet er derfor sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret bynært. Da vandværket kun har en boring, er vandværket meget følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er lav. Vandværket har en boring og ingen nødforsyning. Der er rentvandsbeholder med god kapacitet.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,7, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.347

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god (nogenlunde)

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god (acceptabel)

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

10. december 2021

9.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan