Vivild Vandværk

 

Vivild Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

 

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.145
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.
Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 70.157

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der har i de senere år været bakteriologiske overskridelser af kvalitetskravene i det behandlede vand.

 

Magasinsårbarhed              

Boringerne 70.145 og 70.157
Kun den ene boring er beskrevet i Jupiter, og der er usikkerhed om, hvilken boring der er beskrevet. Men den beskrevne boring har et samlet lerlag på 26 meter, og magasinet vurderes derfor ikke at være sårbart mod direkte nedsivning.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret bynært med en indbyrdes afstand på 66 meter.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj for den enkelte boring.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder, der kan dække behovet i mindst 12 timer. Der er ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,5, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boring 70.145

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 70.157

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god (uacceptabel)

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel (uacceptabel)

 

Vandværk vandbehandlingsbygning

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk udpumpningsbygning

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

80.000 m3/år

 

 

Plan

 

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan