Vandforsyningsplan
MENU

Du er her: Home / Vandforsyningsplan / 3. Status og forudsætninger / Vandforbrug / Prognose for vandforbruget

3.5.2. Prognose for vandforbrug

For at kunne vurdere forsyningskravene til de almene vandforsyninger i planperioden er der udarbejdet en prognose for vandforbruget frem til planperiodens udløb i 2017. Prognosen er udarbejdet for hvert forsyningsområde med udgangspunkt i det nuværende vandforbrug og en prognose for udviklingen i følgende forbrugskategorier:

  • Boliger, herunder institutioner

  • Fritidshuse

  • Industri og håndværk

  • Landbrug

Prognosen for tilvækst i antallet af boliger er skønnet ud fra "Befolkningsprognose 2011-2020". I befolkningsprognosen er boligtilvæksten angivet for hvert skoledistrikt. Opdelingen på forsyningsområder er foretaget ud fra et skøn. Da såvel befolkningsprognosen som den efterfølgende opdeling på forsyningsområder er forbundet med en vis usikkerhed, skal resultaterne på fremskrivningen anvendes med forsigtighed. Jo mindre områderne er - jo større er usikkerheden på resultaterne.

 

Der gøres opmærksom på, at kommuneplanens rammer ikke forventes fuldt udnyttet indenfor vandforsyningsplanens planperiode frem til 2017.

 

I befolkningsprognosen er anført, at antallet af 0-6 årige falder. Der forventes derfor ingen væsentlig udbygning på daginstitutionsområdet i planperioden. Tilsvarende forventes ingen væsentlig udbygning på skoleområdet i planperioden, da antallet af børn i den skolepligtige alder også falder. Antallet af ældre stiger, og derfor forventes en del af de planlagte boliger til opførelse i planperioden at udgøres af ældreboliger.

 

Fremskrivningen af vandforbruget foretages under forudsætning af, at alt nybyggeri til boligformål tilsluttes almen vandforsyning.

 

Ifølge kommuneplanen er der en samlet restrummelighed og nyudlæg til erhvervsformål på 226 ha i Norddjurs Kommune. Arealerne er primært placeret i hovedbyerne Grenaa og Auning, men er også placeret i Allingåbro, Gjesing, Glesborg, Lyngby, Nørager, Trustrup, Vivild, Ørsted og Ørum. I Grenaa er der i kommuneplanen udlagt et område til industri med særlige beliggenhedskrav. Det vil i forsyningsmæssig sammenhæng betyde, at der kan etablere sig virksomheder med et stort vandforbrug. Da der ikke findes prognoser for erhvervsudviklingen i planperioden, er erhvervsudviklingen ikke medtaget i prognoseberegningen, men vil formentlig ske i et vist omfang alligevel. I nedenfor viste tabel over "Forventet vandbehov 2017" er der derfor kun anført de udlagte arealstørrelser til erhvervsformål. Under GAV's forsyningsområde er dog medregnet et forventet vandforbrug til en kommende forventet bioethanol-virksomhed med 335.000 m3/år og en mulig yderligere forsyning af gærfabrikken med 300.000 m3/år.

 

Som nævnt i afsnit 2.2. Forsyningsområder kan ejere af ejendomme beliggende indenfor et forsyningsområde forvente krav om tilslutning af hele ejendommen til alment vandværk, hvis der opstår vedvarende tekniske eller kvalitetsmæssige problemer med vandforsyningen. Det er derfor i prognosen forudsat, at alle enkeltindvindere skal have mulighed for at tilslutte sig almen vandforsyning i planperioden. Med hensyn til landbrug forudsættes det ligeledes, at alle landbrug (incl. drift), hvor beboelse p.t. forsynes fra egen vandindvinding, tilsluttes almen vandforsyning i planperioden. Dette sikrer, at der i prognosen tages højde for, at de almene vandforsyninger har kapacitet til at levere vandforbruget i hele forsyningsområdet, hvis behovet opstår. Det er dog sandsynligt, at der i 2017 fortsat vil eksistere enkeltindvindere herunder landbrug med egen indvinding.

 

Med hensyn til landbrug, hvor beboelsen allerede er tilsluttet alment vandværk, og besætningen forsynes fra egen godkendt vandindvinding, er disse ikke medtaget i prognoseberegningen for besætningens vedkommende. Dette skyldes, at ejendommene ikke er pålagt krav om regelmæssig kontrol af vandkvaliteten til dyrene. Sidstnævnte gælder dog ikke for landbrug med krav om drikkevandskvalitet i forbindelse med malkerum. Se også afsnittet om erstatningsboringer under 2.2. Forsyningsområder.

 

I prognosen er der forudsat et gennemsnitligt vandforbrug på 200 m3 pr. år pr. enkeltanlæg, da der blandt enkeltindvinderne findes en række mindre landbrug. Fordelingen mellem boliger og landbrug blandt enkeltindvinderne kendes ikke.

 

Ved fremskrivningen af vandforbruget er der regnet med følgende forudsætninger:

 

Forudsætninger for beregning af forbrug

 

Forudsætning

 

Vandbesparelse i boliger, erhverv og institutioner  
som følge af øget bevidsthed + vandbesparende
tiltag 2010 - 2017  

2 %

 

Vandforbrug i boliger 110 m3/år
Vandforbrug i fritidshuse 30 m3/år
Vandforbrug hos enkeltindvindere 200 m3/år
Vandforbrug industri og håndværk Er som hovedregel ikke medregnet - se ovenfor  

Vandforbrug landbrug

 

 

20 m3/dyreenhed (kreatur + svin)
Oversigt over landbrug, der ikke forsynes
fra et alment vandværk, fremgår af bilag 4.6.

Tabel 3.5.2.1. Forudsætninger for beregning af forbrug.

 

Distributionsvandværkernes vandforsyning er i prognosen lagt sammen med vandforbruget fra det vandværk, hvorfra de køber vand.

 

Distributionsvandværker    

 

Forsynes fra

 

Sorvad Vandværk Gjesing Vandværk
Ålsø Vandværk Grenaa & Anholt Vandforsyning  

Tabel 3.5.2.2. Distributionsvandværker.

 

Fremtidigt vandforbrug og forsyningskrav

På baggrund af de nævnte forudsætninger er der udarbejdet prognoser for de enkelte forsyningsområder og for hele kommunen. Nedennævnte tabel viser prognoserne for det forventede vandbehov i 2017 sammen med de eksisterende indvindingstilladelser samt det gennemsnitlige forbrug i årene 2008-2010. En detaljeret prognoseberegning fremgår af bilag 4.5. prognose for vandforbruget 2011-2017.

 

Prognose for vandforbruget 2011-2017

 

 

Indvunden mængde

Gns. 2008-2010 m3/år

Tilladt indvinding

m3/år

 

Forventet vandbehov 2017 - m3/år  

Indvindingsreserve

 

 

Albertinelund Camping Vandværk

5.230 

9.000 

7.225 

20 

Albøge Vandværk

9.883 

12.000 

9.685 

19 

Allelev Vandværk

17.784 

25.000 

19.128 

23 

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk

62.562 

120.000 

64.361 

46 

AquaDjurs - Nørager Vandværk

24.737 

67.000 

61.352 

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

140.517 

70.000 

159.307 

-128 

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk

13.516 

40.000 

13.886 

65 

Auning Vandværk

148.400 

211.000 

159.252 

25 

Bønnerup Strands Vandværk

64.357 

79.000 

70.850 

10 

Bønnerup Vandværk

17.219 

35.000 

22.305 

36 

Constantia Vandværk

2.064 

3.000 

2.023 

33 

Fannerup Vandværk

11.981 

16.000 

21.301 

-33 

Fausing Vandværk

33.058 

52.000 

36.577 

30 

Fjellerup Strand Vandværk

63.569 

100.000 

64.388 

36 

Fjellerup Vandværk

26.873 

43.000 

44.356 

-3 

GAV - Anholt by Vandværk

19.680 

25.000 

19.546 

22 

GAV – Dolmer/Havdal/Vejlby

1.530.438 

2.043.000 

2.199.259 

-8 

Ginnerup Vandværk

6.317 

8.000 

17.731 

-122 

Gjerrild Nordstrand Vandværk

13.746 

24.000 

24.051 

Gjerrild Vandværk

15.653 

25.000 

21.110 

16 

Gjesing Vandværk

38.827 

47.000 

43.890 

Glatved Strandvej Vandværk

704 

1.000 

690 

31 

Glatved Vandværk

10.917 

12.000 

18.339 

-53 

Glesborg Vandværk

70.064 

75.000 

95.983 

-28 

Hegedal Strands Vandværk

2.675 

4.000 

3.382 

15 

Hemmed Vandværk

3.107 

6.000 

4.155 

31 

Hevring Vandværk

16.660 

21.000 

17.127 

18 

Holbæk Vandværk

54.648 

68.000 

69.295 

-2 

Homå Vandværk

20.262 

30.000 

20.257 

32 

Kastbjerg Vandværk

4.846 

7.000 

9.949 

-42 

Kristiansminde II Vest Vandværk

1.392 

5.200 

1.364 

74 

Maria Hjerte Engen Vandværk

3.131 

5.000 

3.068 

39 

Ramten Vandværk

14.509 

21.000 

30.619 

-46 

Rimsø-Emmelev Vandværk

12.747 

19.000 

22.952 

-21 

Ring Vandværk

7.793 

12.000 

7.637 

36 

Selkær Mølle Vandværk

8.000 

12.500 

9.260 

26 

Skovgårde Vandforsyning

15.955 

20.000 

18.336 

8

St. Sjørup Strand Vandværk

19.578 

30.000 

20.506 

32 

Stenvad Vandværk

25.941 

28.000 

38.902 

-39 

Stokkebro Vandværk

24.849 

30.000 

35.812 

-19 

Søby Vandværk

6.330 

4.000 

6.803 

-70 

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

72.580 

78.000 

90.908 

-17 

Trustrup - Lyngby Vandværk

144.654 

161.000 

170.961 

-6 

Tørslev Vandværk

5.942 

15.200 

6.023 

60 

Tårup Vandværk

2.510 

3.000 

2.460 

18 

Udby Vandværk

21.262 

24.000 

21.237 

12 

Veggerslev Vandværk

14.316 

22.000 

18.770 

15 

Vester Alling Vandværk

5.021 

6.500 

4.921 

24 

Vivild Vandværk

54.785

80.000 

59.829 

25 

Voer Vandværk

26.832 

26.000 

26.695 

-3 

Ørbæk Vandværk

2.152 

7.500 

2.109 

72 

Ørsted Vandværk

121.995 

125.000 

123.915 

Ørum Vandværk

65.624 

76.000 

96.182 

-27 

Øster Alling Vandværk

40.890 

58.000 

57.872 

Ålsrode Vandværk

33.418 

33.000 

39.590 

-20 

I alt

3.202.500 

4.179.900 

4.237.490 

-1 

Tabel 3.5.2.3. Forventet vandbehov i 2017.

 

                               Indvindingsreserven er mindre end 25 % af tilladelsen
  Tilladelsen kan ikke overholdes i forhold til det fremtidige forbrug

 


 

 

Prognosen viser en stigning på ca. 32 % i det samlede vandforbrug i planperioden. Stigningen skyldes primært den forventede stigning i forsyningen af gærfabrikken og en forventet bioethanolvirksomhed i Grenaa (GAV's forsyningsområde). Hvis dette vandforbrug ikke medregnes, er stigningen på 12 %. Denne stigning skyldes altovervejende den forudsatte tilslutning af enkeltanlæg og landbrug.

 

Det fremgår af ovennævnte tabel, at ca. 1/3 af vandværkerne forventes ikke at kunne overholde den nuværende tilladte indvindingsmængde i 2017 og at yderligere ca. 1/3 af vandværkerne forventes at have en indvindingsreserve mindre end 25 % af den nuværende tilladelse. Disse vandværker har/kan få behov for at søge om en udvidet indvindingstilladelse.

 

I følgende tabel er vist nøgletal for de forsyningskrav, som det fremtidige vandbehov stiller til vandforsyningernes leveringskapacitet. Til sammenligning er vist forsyningsevne i 2010. De anvendte beregningsprincipper fremgår af bilag 4.7. Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg.

 

Forsyningskrav 2017

 

 

Leveringskapacitet

m3/døgn 

Leveringskapacitet

m3/time 

Evne

2010 

Krav 2017 

Evne/Krav

 

Evne 2010 

Krav 2017

Evne/Krav

 

Albertinelund Camping Vandværk

99 

49,5 

2,0

10,0 

5,2 

1,9 

Albøge Vandværk

96 

78,6 

1,2 

8,0 

6,6 

1,2

Allelev Vandværk

130 

104,8 

1,2 

11,0 

8,7 

1,3 

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk

420 

335 

1,3

33,0 

26,5 

1,2

AquaDjurs - Nørager Vandværk

216 

336,2 

0,6

18,0 

28,0 

0,6 

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

767 

698 

1,1 

58,0 

52,4 

1,1 

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk

154 

95,1 

1,6 

16,0 

9,9 

1,6 

Auning Vandværk

1.049 

785,4 

1,3 

79,0 

58,9 

1,3

Bønnerup Strands Vandværk

470 

427 

1,1

45,0 

40,9 

1,1 

Bønnerup Vandværk

221 

152,8 

1,4

23,0 

15,9 

1,4 

Constantia Vandværk

Mangler op-lysninger om pumpeydelse

13,7 

-


1,4 

Fannerup Vandværk

120 

118,9 

1,0

10,0 

9,9 

1,0 

Fausing Vandværk

345 

200,4 

1,7

30,0 

16,7 

1,8 

Fjellerup Strand Vandværk

816 

441 

1,9 

85,0 

45,9 

1,9 

Fjellerup Vandværk

240 

218,7 

1,1 

19,0 

17,3 

1,1 

GAV - Anholt by Vandværk

129 

96,4 

1,3 

11,0 

8,0 

1,4

GAV – Dolmer/Havdal/Vejlby

14.049 

9.641,0 

1,5

1.031,0 

723,0 

1,4 

Ginnerup Vandværk

96 

97 

1,0

8,0 

8,1 

1,0 

Gjerrild Nordstrand Vandværk

250 

165 

1,5

26,0 

17,2 

1,5 

Gjerrild Vandværk

183 

104 

1,8

14,0 

8,2 

1,7

Gjesing Vandværk

215 

216 

1,0

17,0 

17,1 

1,0

Glatved Strandvej Vandværk

29 

6,2

3,0 

0,5 

6,0 

Glatved Vandværk

149 

101 

1,5

12,0 

8,4 

1,4

Glesborg Vandværk

941 

473 

2,0 

74,0 

37,5 

2,0 

Hegedal Strands Vandværk

69 

23 

3,0 

7,0 

2,4 

2,9 

Hemmed Vandværk

70 

23 

3,1 

6,0 

1,9 

3,2

Hevring Vandværk

224 

94 

2,4

19,0 

7,8 

2,4 

Holbæk Vandværk

344 

361 

1,0 

27,0 

30,1 

0,9

Homå Vandværk

184 

111 

1,7

16,0 

9,2 

1,7 

Kastbjerg Vandværk

114 

55 

2,1

9,5 

4,5 

2,1 

Kristiansminde II Vest Vandværk

96 

12,8

8,0 

0,6 

13,3 

Maria Hjerte Engen Vandværk

22 

16 

1,4

2,0 

1,5 

1,4 

Ramten Vandværk

179 

159 

1,1

16,0 

13,3 

1,2

Rimsø-Emmelev Vandværk

Mangler op-lysninger om fordeling af forbrug

113 

-

9,0 

Ring Vandværk

84 

42 

2,0 

7,0 

3,5 

2,0 

Selkær Mølle Vandværk

182 

63 

2,9

19,0 

6,6 

2,9 

Skovgårde Vandforsyning

215 

126 

1,7 

22,0 

13,1 

1,7

St. Sjørup Strand Vandværk

240 

140 

1,7 

25,0 

14,6 

1,7 

Stenvad Vandværk

202 

192 

1,1 

16,0 

15,2 

1,1 

Stokkebro Vandværk

251 

186 

1,3

20,0 

15,5 

1,3

Søby Vandværk

66 

37 

1,8 

6,0 

3,1 

1,9

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

568 

494 

1,2 

50,0 

43,2 

1,2 

Trustrup - Lyngby Vandværk

985 

843 

1,1 

70,8 

66,8 

1,1 

Tørslev Vandværk

80 

35 

2,3

7,0 

3,0 

2,3 

Tårup Vandværk

84 

14 

6,2 

7,0 

1,1 

6,4 

Udby Vandværk

192 

116 

1,6

16,0 

9,7 

1,6 

Veggerslev Vandværk

184 

93 

2,0 

21,0 

7,3 

2,9 

Vester Alling Vandværk

58

27 

2,1

5,0 

2,2 

2,3

Vivild Vandværk

414 

295 

1,4 

34,0 

23,3 

1,5 

Voer Vandværk

189 

154 

1,2

16,0 

13,4 

1,2 

Ørbæk Vandværk

Mangler op-lysninger om filterkapacitet

12 

-

1,0 

-

Ørsted Vandværk

947 

612 

1,5

75,0 

48,4 

1,5 

Ørum Vandværk

966 

474 

2,0

124,7 

37,6 

3,3 

Øster Alling Vandværk

600 

285 

2,1

45,0 

22,6 

2,0

Ålsrode Vandværk

275 

184 

1,5 

21,0 

13,8 

1,5 

Tabel 3.5.2.4. Fremtidige forsyningskrav og -evne for de almene vandforsyninger.

 

                              Kapacitetsproblemer i spidsbelastningssituationer. Forsyningsfaktor < 1,3

 

 

 

Ved at sammenligne de enkelte vandværkers fremtidig forsyningskrav med den nuværende forsyningsevne opnås et indtryk af, om der er behov for at udbygge vandværkerne for at dække det fremtidige vandforbrug. Forholdet mellem forsyningsanlæggets forsyningsevne og forsyningskravet (forsyningsevnefaktoren) bør normalt være større end 1,3. Beregningerne er dog forbundet med en vis usikkerhed, da forbrugsmønstrene på de enkelte vandværker er skønnede ud fra generelle landsdækkende erfaringer.

 

Størstedelen af de almene vandforsyninger har kapacitet nok til at levere det fremtidige vandforbrug. De med gult markerede vandværker bør nærmere overveje, om forsyningssikkerheden findes acceptabel ud fra lokale forhold.