4.1 Vandløb, søer, grundvand og marine områder

Af vandplanernes indsatsprogram og prioriteringer, afsnit 1.3, fremgår, at:

 

I Vandplanerne 1.5 Randers Fjord og 1.6 Djursland er der opstillet et indsatsprogram, som Norddjurs Kommune skal gennemføre i perioden 2009 til 2015. Til indsatserne er knyttet en række virkemidler. En beskrivelse af virkemidlerne fremgår af virkemiddelkataloget.

 

Samlet indsats Norddjurs Kommune 2009 til 2015
Indsats Virkemiddel Km vandløb / antal  
Vandløb Ændret vandløbsvedligeholdelse 50,5 km
Okkerbegrænsende tiltag 5,1 km
Restaurering af vandløb 16,0 km
Åbning af rørlagt strækning 0,9 km
Fjernelse af spærringer/styrt 4 stk.
Vådområder   Mulig etablering af vådområde til
kvælstoffjernelse
Muligvis 244 ha
Søer Restaurering af biomanipulation 2 stk.
Spildevand Regnvandsbetinget udløb 1 stk.
Opland med rensning i det åbne land   1 stk.
Grundvand Ingen indsats  
Badevand Ingen indsats  

Figur 4: Norddjurs Kommune skal gennemføre ovenstående samlede indsats

i Hovedopland 1.5 Randers Fjord og 1.6 Djursland fordelt på antal kilometer,

areal og antal på de enkelte virkemidler.

 

 

Indsats i Hovedopland 1.5 Randers Fjord
Indsats Virkemiddel Km vandløb / antal  
Vandløb Ændret vandløbsvedligeholdelse 4,1 km
Okkerbegrænsende tiltag 2,3 km
Restaurering af vandløb 3,3 km
Åbning af rørlagt strækning 0,1 km
Fjernelse af spærringer/styrt 1 stk.
Vådområder   Mulig etablering af vådområde til
kvælstoffjernelse
Muligvis 244 ha
Søer Restaurering af biomanipulation 0 stk.
Spildevand Regnvandsbetinget udløb 1 stk.
Opland med rensning i det åbne land   1 stk.
Grundvand Ingen indsats  
Badevand Ingen indsats  

Figur 5: Indsats i Hovedopland 1.5 Randers Fjord fordelt på antal kilometer,

areal og antal på de enkelte virkemidler.

 

 

Indsats i Hovedopland 1.6 Djursland
Indsats Virkemiddel Km vandløb / antal  
Vandløb Ændret vandløbsvedligeholdelse 46,4 km
Okkerbegrænsende tiltag 2,8 km
Restaurering af vandløb 12,7 km
Åbning af rørlagt strækning 0,8 km
Fjernelse af spærringer/styrt 3 stk.
Vådområder   Mulig etablering af vådområde til
kvælstoffjernelse
0
Søer Restaurering af biomanipulation 2 stk.
Spildevand Regnvandsbetinget udløb 0 stk.
Opland med rensning i det åbne land   0 stk.
Grundvand Ingen indsats  
Badevand Ingen indsats  

Figur 6: Indsats i Hovedopland 1.6 Djursland fordelt på antal kilometer og

antal på de enkelte virkemidler.

 

bilag 3 er vist en tabel med den samlede vandløbsindsats med angivelse af virkemiddel, ændret vandløbsvedligeholdelse, restaurering af vandløb, åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer/styrt, okkerbegrænsende tiltag med angivelse af prioritering og realiseringsrækkefølge samt oversigt over miljømål og tilstand. Der er endvidere vist en mulig indsats til etablering af vådområde ved Alling Å med tidsangivelse for gennemførelse af forundersøgelse. Endeligt er vist en overordnet tidsplan for forundersøgelse til restaurering af Dystrup Sø og Ramten Sø.

 

bilag 4 er på 8 kort vist en detaljeret oversigt over de enkelte vandløbsindsatser fordelt på anvendte virkemidler, prioritering af rækkefølge og tidsangivelse på år for gennemførelsen af indsatsen.

 

bilag 5 er den samlede indsats i Norddjurs Kommune vist på ét kort.

 

 Torvet 3, 8500 Grenaa