7.1 Kommuneplanen

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinier for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne.

 

Vandplan 1.5 Randers Fjord og 1.6 Djursland giver ikke Norddjurs Kommune anledning til en ændring i kommunens eksisterende kommuneplan. Af Norddjurs Kommunes Kommuneplan 2009 fremgår det, at målene for vandkvalitet i henholdsvis vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster fremover vil blive fastsat i de statslige vandplaner.

 

Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at retningslinierne for den gældende kommuneplan ikke strider mod vandplanen. Norddjurs Kommune vil i forbindelse med revision af den gældende kommuneplan, herunder udarbejdelse af temaer vedrørende beliggenheden af områder til byformål, særlige værdifulde landbrugsområder, beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug, skovrejsning og lavbundsarealer, tage højde for vandplanerne samt lade input fra vandhandleplanen indgå.

 

Norddjurs Kommune kan konstatere, at fremtidige byudviklingsområder ved Kejserbæk, Saltbækrenden og Saltbæk mellem område 2B11 og 2B4 i kommuneplanen vil være omfattet af Vandplan 1.6 Djurslands indsatsområde. Endvidere er et rekreativt område ved Bønnerup Strandbæk, område nr. 02-4-G, omfattet af Vandplan 1.6 Djurslands indsatsområde. Endeligt er et område ved Hegedal Bæk og Fjellerup Møllebæk, omfattet af kommunerammeområde nr. 7-1-S, omfattet af Vandplan 1.6 Djurslands indsatsområde.

 

Den faktiske påvirkning i byudviklingsområderne fastlægges i forbindelse med indsatserne for ændret vandløbsvedligeholdelse, hvorefter det vil være muligt at tage endelig stilling til, om der er  behov for en ændring af rammerne.

 

Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at rammerne i den gældende kommuneplan ikke strider mod vandplanerne.

 

 Torvet 3, 8500 Grenaa